Hem  |  Medlemsinloggning   |  In English   

Om POMS

Medlemskap

POMS-bladet

Nätverk

Litteratur

Länkar

 

 

 

 

 

Uppdaterad
2023-09-30

Litteraturtips

Skicka dina tips till poms@poms.nu!

_________________________________________________________________________________________________

Idéhäfte om syskon för intresse- och anhörigföreningar. Ett idéhäfte författat av Christina Renlund och Camilla Björk, som ger inspiration och hjälp till intresseföreningar som vill sätta fokus på syskon och deras upplevelser och tankar.

Individualiserad autismrelaterad terapi – nätbaserad specialistkurs för psykologer med Valerie Gaus hösten 2012. Dr. Valerie Gaus is a psychologist, licensed by New York State, who has been a practicing psychotherapist for more than 15 years. She specializes in individual psychotherapy for adults and older teens, with extensive experience serving people with disabilities, autism spectrum disorders, anxiety, depression, trauma and stress-related problems. She approaches therapy using cognitive-behavioral framework. She has written numerous articles and chapters on these subjects, as well as two books. One is entitled Cognitive-Behavioral Therapy for Adult Asperger Syndrome, published in 2007 by Guilford Press. The newest one is called Living Well on the Spectrum: How to Use Your Strengths to Meet the Challenges of Asperger Syndrome/High Functioning Autism, also published by Guilford Press.

Utmanande beteenden - Utmanande verksamheter. Av Petra Björne, Ingela Andresson, Magnus Björne, Mats Olsson och Sylvester Pagmert. FoU Malmö, FoU-dokument 2012:2
Denna forskningsöversikt handlar om de människor med en utvecklingsstörning eller en diagnos inom autismspektrum (autism, Aspergers syndrom eller atypisk autism), vars beteende i särskilt hög grad utmanar verksamheter som erbjuder dem stöd och service.

Habiliteringspsykiatri

Sylvia Mellfeldt Milchert

Presentation Gothia fortbildning

Habiliteringspsykiatri – om vuxna med autism sammanfattar författarens mångåriga erfarenheter av utredning, behandling och habilitering för vuxna med autism. Syftet med boken är att förmedla en realistisk bild av möjligheter och begränsningar vid autism samt ge konstruktiva infallsvinklar för att förbättra den enskildas och närståendes livskvalitet. Att vinna anhängare för vidare perspektiv och förändrade samarbetsmodeller!

Födda med trasiga vingar, Stina Millner Palmqvist och Maria Sundelin

Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och psykisk sårbarhet: om annorlunda barn av Bo Hejlskov Elvén, Hanne Veje, Henning Beier

Att bemöta explosiva barn av Ross W. Greene, J. Stuart Ablon

För din skull, för min skull eller för skams skull? av Barbro Lewin

Utanförskapets historia: om funktionsnedsättning och funktionshinder. Studentlitteratur 2012. Red. S. Larsson, K. Engwall. En grupp som verkar vara bortglömda i historieskrivningen och kanske också i familjeberättelserna är de människor som i gamla tider levde med funktionshinder. Ändå är källorna fulla av uppgifter om människor som betecknas som lama, fåniga och svagsinta. Det stora intresset från myndigheterna att dokumentera det, som rubricerades som lyten, berodde delvis på att de ville veta om de kunde försörja sig eller vem som annars skulle ta hand om dem.

Aspergers syndrom och psykiatrisk samsjuklighet. Hagnell, M. & Mellfeldt Milchert, S. (2009).

 

Tysta och bortglömda. Släktband, Sveriges Radio P1, Claes G Olsson.

Utanförskap – innanförskap: Agneta Lindberg och Sofia Lindström: ”Jag är min diagnos”
   Det här är berättelsen om Agneta som först sent i livet fick veta att hon hade Aspergers syndrom.
   En P4-Dokumentär av Karine Mannerfeldt

 

Omsorg i förändring. En vänbok till Karl Grunewald

Intra 2011

Presentation Intra Förlag

En kunskapshöjande och debattglad bok tillägnad Karl Grunewald på hans 90-årsdag. Över 20 författare ger sin syn på den utveckling som varit och den framtid som väntar oss. Vi har ställt samman en bok som vi tror att Karl och alla andra som lever eller arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning kommer att ha glädje och nytta av!

Litet syskon

Christina Renlund

Den här boken är barns berättelser om hur det är att ha ett syskon med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är barnen själva som berättar, det är deras röster vi hör. Barnen är mellan två och sex år och har syskon med autism, cancer, cystisk fibros, epilepsi, hjärtfel, kraniofaciala missbildningar, muskelsjukdom, rörelsehinder, synskada och utvecklingsstörning.

Omslaget (pdf), Köp från förlaget

Cristina Renlund nominerades 2010 till Årets psykolog. Läs mer!

 

 

Från idiot till medborgare
– de utvecklingsstördas historia

Karl Grunewald

Presentation Gothia Förlag

Människor med utvecklingsstörning har i det förflutna blivit utnyttjade, utstötta och sedda som icke mänskliga. Det är därför på många sätt en förfärande historia som skildras i boken Från idiot till medborgare av Karl Grunewald. I dag är situationen en annan: personer med utvecklingsstörning är fullvärdiga medborgare med lagstadgad rätt till goda levnadsvillkor. Ingen annan grupp i vårt samhälle har fått uppleva en så total förändring i attityder och delaktighet.

 

Från idiot till medborgare skildrar historiken kring barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning från antiken till nutid. Boken speglar betydelsen av sociala, ekonomiska och politiska attityder i samhället – en del av vårt lands kulturarv som ytterst visar hur vi ser på människovärdet. Aldrig tidigare har historiken kring människor med utvecklingsstörning blivit belyst på detta ingående och heltäckande sätt.

Anders Dolfe - Om handledning ur ett habiliteringsperspektiv
Kan köpas här!

To get things done, the challenge in everyday life for children with spina bifida. Quality of performance, autonomy and participation. Peny-Dahlstrand, Marie. University of Gothenburg. Sahlgrenska Academy. 2011

Personlig assistans i praktiken. Beredskap initiativ och vänskaplighet.
Hanna Egard, Lunds universitet, 2011. ISSN: 1650-3872

Ninjakoll 1 och 2
Ninjakoll är ett läromedel om vad det innebär att ha en utvecklings- störning. Den riktar sig i första hand till ungdomar (från 13 år och uppåt) med lindring utvecklings- störning. Ninjakoll är resultatet av ett samarbete mellan FUB:s Stiftelse ala, Riksförbundet FUB och U.N.G (Ungdom, Nätverk. Grupp), en enhet inom habiliteringen i Stockholms läns landsting. Läromedlet har finansierats av Allmänna Arvsfonden och Specialpedagogiska Institutet. Köps via FUB.

PUSS - ett läromedel i sex och samlevnadsundervisning för gymnasiesärskolan.
Granér, L; Lundén-Weldén, Å; Myrberg, T,Åhlund,I;
Läromedlet består av en webbplats med information direkt till eleverna och en lärarhandledning. Webbplatsen kan anpassas - läsas eller få uppläst, den innehåller länkar till andra webbplatser, vanliga frågor och svar samt berättelser. Tre områden behandlas - Om kroppen, Om känslor och Hur gör man?
PUSS säljs via FUB:s forskningsstiftelse ala. Film om materialet på YouTube: http://youtu.be/UCtNznlpkJ4

Genus i omsorgens vardag, 2009
Vad innebär det att kvinnor står för största delen av anhörigomsorgen? Hur påverkas möten i vardagen av personalens och brukarnas kön? Och är fler män i omsorgsarbete verkligen något att sträva efter?
Omsorg om äldre och funktionshindrade påverkar många människors liv, både som omsorgstagare och som omsorgsgivare. Trots detta saknas diskussioner ur ett jämställdhetsperspektiv när samhällets omsorgsinsatser förändras.
I Genus i omsorgens vardag samlas forskning som på olika sätt belyser omsorg om äldre och funktionshindrade ur ett genusperspektiv. Boken ger en bred introduktion till genusinriktad forskning på området och innehåller även helt ny forskning. Den tar bland annat upp hur genus kommer till uttryck i omsorgsarbete och i nationella dokument som styr äldre- och handikappolitiken, men även hur äldre och funktionshindrade kvinnors och mäns vardagsliv och omsorgsmönster ser ut, samt åsikter hos omsorgspersonal och politiker.

Doktorn kunde inte riktigt laga mig. Barn om sjukdom och funktionshinder och om hur vi kan hjälpa av Christina Renlund, 2007. Gothia förlag, 160 sid. Författaren Christina Renlund, leg.psykolog och psykoterapeut, tar oss med in i barnens berättelser, visar bilder och teckningar och sitt sätt att arbeta.

Sjukvårdens underklass av Anders Berge, 2007. I sjukvårdens underklass berättas historien om vårdens vardag på det svenska klassamhällets skuggsida - den kommunala vanvården av de sinnessjuka under 1990-talets första årtionde.

Sex och samlevnad och personer med utvecklingsstörning. En informations- och vägledningsguide som är en sammanställning och en kartläggning av kunskap som finns kring personer med utvecklingsstörning och sexualitet. Guiden sammanfattar ett antal personer med utvecklingsstörning och personals tankar och erfarenheter kring sexualitet. Det finns förslag på olika forum, böcker, filmer och Internetsidor med mer information. Vår förhoppning är att häftet bidrar till att yrkesverksam personal hittar nya vägar till kunskap kring temat sexualitet och utvecklingsstörning.

Akta barnen. Om våld mot små barn. Allmänna Barnhuset och Rädda Barnens skrift. Syftet med skriften är att sprida kunskap om små barns utsatthet - men också att visa goda exempel på hjälp.

Inre och yttre världar. Funktionshinder i psykologisk belysning av Erland Hjelmquist (red), Studentlitteratur 2006. I denna bok har författarna på olika sätt och med olika metoder belyst hur funktionshinder och handikapp ter sig ur de berörda personernas perspektiv, dvs. ur ett inifrånperspektiv. De aspekter och infallsvinklar på funktionshinder och handikapp som presenteras är mycket olika eftersom funktionshinder och handikapp varierar till sin bakgrund och får vitt skilda konsekvenser.

Handikappolitiken i praktiken. Om den nationella handlingsplanen av Peter Brusén, Anders Printz (red), Förlagshuset Gothia, 2006.

Anknytningsteori: betydelsen av nära känslomässiga relationer av Anders Broberg, Pehr Granqvist, Tord Ivarsson, Pia Risholm Mothander, Natur & Kultur, 2006. Ur innehållet: Evolution och anknytning. Separation och anknytning. Betydelsen av förälderns lyhördhet i samspelet. Äldre barns och vuxnas nära känslomässiga relationer. Barnets biologiska förutsättningar och hur de påverkar anknytningsrelationen. Författarna kommer också hösten 2007 ut med en bok kring Anknytning i praktiken, där de presenterar praktiska och kliniska tillämpningar med anknytningsteoretisk grund.

Funktionshinder - vad är det? av Raoul Dammert. Fritzes, 2005. 10:e upplagan av en klassiker från 1970 som översiktligt beskriver skador och sjukdomar som kan leda till olika former av funktionshinder och handikapp.

Dubbel utsatthet, redaktörer Margareta Murray-Nyman och Gun Källstigen. Boken är avsedd att vara ett arbetsinstrument till stöd och inspiration för enskilda människor, utbildningar och organisationer som i sin vardag lever i eller kommer i kontakt med den dubbla utsattheten. Boken speglar olika aspekter på temat invandrarskap och funktionshinder: kulturella, pedagogiska, religiösa, etiska, medicinska och sociala. Den innehåller även en dokumentation över det projekt kring dubbel utsatthet som initierades år 2001 och som avslutades i januari 2005. Personer med vitt skilda erfarenheter medverkar i boken, några genom intervjuer, andra som skribenter. Boken har finansierats genom stöd från Allmänna arvsfonden, Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) och Stiftelsen framtidens kultur.

När livet stannar – 11 år och 338 dagar med Jennie av Anette Stoltz. Lekatten 2005. Anette Stoltz har skrivit en berättelse om sin dotter Jennies alltför korta liv. Berättelsen har hon kallat När livet stannade, för så kändes det när Anette och hennes man fick beskedet att Jennie hade en ovanlig kromosomstörning, som skulle göra att hon inte utvecklades normalt.

När känslan tar över - sexualitet, utvecklingsstörning, autism av Margareta Nordeman, Carlsson bokförlag AB, 2005.

Jag har en sjukdom men jag är inte sjuk av psykolog Christina Renlund, journalist Mustafa Can och doktor Thomas Seijersen, 2004. Boken innehåller berättelser från 20 ungdomar med muskelsjukdom. Det är första gången vi kan höra ungdomars egna röster och egna ord om hur det är att leva med en fortskridande muskelsjukdom.  I boken har också flera av ungdomarna själva skrivit egna berättelser och dikter. Christina samtalar som psykolog med det ungdomarna säger i sina berättelser och citat. Thomas svarar på "Fråga doktorn" frågor.

När livet kommer emellan: Om ändrade livsvillkor efter fästingburen hjärninflammation av Gudrun Björklid, 2004.
Gudrun Björklid drabbades vid 49 års ålder av fästingburen hjärninflammation, TBE. Gudrun är psykolog och psykoterapeut och har varit verksam inom skolan, socialtjänsten och barnpsykiatrin. Hon har också arbetat med utbildning, konsultation och handledning i eget företag. Genom sin bakgrund har hon förmågan att sätta ord på de symtom, upplevelser, tankar och känslor hon haft under de 12 år som gått sedan hon blev sjuk och hennes liv totalt förändrades. Hon har valt att lägga sin berättelse helt och hållet på upplevelseplanet, patientperspektivet, om man så vill.

Se mig! Hör mig! Förstå mig! Ett kunskaps- och arbetsmaterial om vuxna personer med grav utvecklingsstörning. Gunnel Vinlund & Susanne Rosenström Bennhagen. Ala 2004.

Omsorgsboken. Fjärde upplagan 2004, Karl Grunewald, Ann Bakk,  Liber. En bok om människor med begåvningsmässiga funktionshinder.
Omsorgsboken rymmer det mesta som man kan behöva veta om barn och vuxna med begåvningshandikapp. Grunden är de lagar som ger personer med funktionshinder rätt och möjlighet att leva som andra.
Omsorgsboken är den ledande läroboken sedan mer än 30 år. Den har haft och har en central betydelse i utvecklingen av omsorgerna. Den har skrivits av 50 av de främsta experterna inom området.
I den fjärde upplagan har sifferuppgifter justerats och terminologin aktualiserats. Flertalet kapitel har reviderats och några har skrivits om helt.

Barn som blir elever – om olikheter, undervisning och inkludering av Kerstin Göransson, 2002.

Barn till föräldrar med utvecklingsstörning av Barbro Hindberg, 2004. Barbro vill synliggöra barn till  utvecklingsstörda föräldrar, för att öka kunskapen om deras situation och förbättra deras levnadsvillkor. Boken har ett brett innehåll med bl.a. fallbeskrivningar,  berättelser av personer som har egna erfarenheter och intervjuer med professionella, men även en översikt av lagstiftningen på området och forskningsläge och insatser m.m.

Livet en gång till – En ryggmärgsskadad möter svensk handikappolitik av Peter Brusén, 2005, Egalité.
Peter Brusén, chef för Socialstyrelsens handikappenhet, har skrivit en bok om sin olycka och om vården, rehabiliteringen, omsorgen och kontakterna med olika samhällsinsatser.

Siws liv av Siw Eriksson, Migra grafiska 2004.
Siw var inte större än att hennes stjärt fick plats i mammans hand när hon föddes sex veckor för tidigt i slutet av 30-talet. Ganska snart förstod man att allt inte var som det skulle. Hon var cp-skadad. »Lämna bort henne och skaffa en ny«, tyckte läkaren. Men Siws föräldrar älskade sin flicka och valde att behålla henne. Nu har Siw Eriksson med hjälp av en pinne i munnen skrivit boken om sitt eget liv.

Sista dansen av Cecilia Lidfeldt och Elisabeth Fransén, 2004. Cecilia Lidfeldt och Elisabeth Franzén har skrivit om Elin som har utvecklingsstörning och som blir kär i David.

Grepp om livet - en väg till begåvningsstöd av Elisabet Lindström och Birgitta Wennberg, 2004. Hjälpmedelsinstitutet. Grepp om livet vänder sig främst till personal som arbetar med vuxna personer med måttlig utvecklingsstörning. Utgångspunkten är att alla personer med utvecklingsstörning har rätt till ett självständigt liv.

Ringar på vattnet - en dokumentation av ett projekt om begåvningsstöd i Landstinget Västernorrland av Maria Holknekt, 2004. Hjälpmedelsinstitutet.

En främmande värld – Om lärande och autism. av Mona Holmqvist (red.), 2004. Denna bok handlar om lärande för personer med autism ur ett pedagogiskt perspektiv. Detta innebär att lärandet ställs i fokus och inte funktionshindret i sig, inte heller de hinder en funktionsnedsättning kan utgöra eller det beteende hindret kan orsaka. Att lära definieras i denna bok som att se någonting på ett nytt sätt eller ur ett nytt perspektiv. Inledningsvis beskrivs därför hur personer med autism kan erfara sin omvärld och hur deras perspektiv på världen kan skilja sig från lärarens perspektiv.

Hjärnskadad – en bok om hjärnskaderehabilitering inklusive studiehandledning av Karina Scheibenpflug, Anette Schön. Boken är delvis omarbetad och tryckt i en ny upplaga i november 2004.

Kamp och glädje av Inga-Lill Morell, Gothia 2004. En berättelse om två bröder med Angelmans syndrom. För 28 år kom familjen Morells första son Niklas till världen. Ganska tidigt visade det sig att han var utvecklingsstörd. Fyra år senare föddes familjens andra son Rasmus och samma mönster upprepade sig. Det skulle ta 20 år av ovisshet innan pojkarna äntligen fick en diagnos. Båda barnen har Angelmans syndrom, ett ovanligt syndrom, som i familjen Morells fall hade en upprepningsrisk på upp till 50 procent. Inga-Lill Morells bok baserar sig på sjukhusjournaler, dagböcker och framförallt pojkarnas kontaktböcker som alltid legat i deras ryggsäckar som en länk mellan hem och skola. Fakta har flätats samman med Inga-Lills egna tankar och händelser i en lite ovanlig familj. Hennes berättelse visar att trots kamp och tårar så går det att leva ett gott liv.

Bara kärlek av Anita Lindvåg, 2004. Anna är elva år när hon får en lillebror. Äntligen! Han är så söt. Men det är något främmande i hans ansikte. Han är inte lik mamma, inte pappa heller, pappa som alla säger att Anna är så lik. Det är något "som inte är som det ska". Vad är det som har hänt?

Syster sällsynt & jag, Frida Blomgren, 2004. ISBN 91-89527-49-6. Min syster är inte som andra. På grund av henne är inte jag heller det. Hon är gravt utvecklingsstörd och funktionshindrad. Hon är också en vanlig tjej. Fast ovanligt klok. Jag är storasyster som alltid fick vara stor. Jag är också min systers ledsagare. Fast det är mest hon som ledsagar mig.

Vem vill vara ihop med mig då? av Olof Risberg, 2004. Boken beskriver behandlingen av några tonårspojkar med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning som antingen begått eller blivit utsatta för sexuella övergrepp.

Kärlek.nu – Om Internet och unga med utvecklingsstörning av Lotta Löfgren-Mårtenson, 2005.
Internet har på ett revolutionerande sätt skapat nya virtuella mötesplatser och förändrat kommunikationsformerna mellan människor. Numera kan man ta kontakt med potentiella partners, flörta, förälska sig och skapa relationer via cyberspace. Men i vilken mån används Internet och den nya tekniken av unga med utvecklingsstörning för att exempelvis söka partners? Används cyberspace som en ny social arena även bland dessa unga? Vad anser de själva om kärlek och sex på Internet? Vilka för- och nackdelar ser omsorgs- och särskolepersonal med Internet och utvecklingsstörning?

Kärlek och stålull – Att växa upp med en utvecklingsstörd mamma av Lisbeth Pipping, Förlagshuset Gothia AB 2004.

Autism - relationer och sexualitet av Gunilla Gerland, Cura 2004.

Studentlitteraturs bokserie Handikapp och samhälle syftar till att tematiskt presentera aktuella socialvetenskapliga perspektiv på funktionshinder och handikapp för såväl universitets- och högskolestuderande som andra intresserade.

Redaktörer för serien är Ove Mallander och Magnus Tideman, universitetslektorer vid Högskolan i Malmö respektive Högskolan i Halmstad.

 

Copyright © 2009 POMS /mbj  | E-post: poms@poms.nu – webmaster@poms.nu – pomsbladet@poms.nu