Hem  |  Medlemsinloggning   |  In English   

Om POMS

Medlemskap

POMS-bladet

Nätverk

Litteratur

Länkar

 

 

 

 

 

Uppdaterad
2021-02-19

Forskningsrapporter och avhandlingar

Barn vars mammor har en utvecklingsstörning riskerar att utsättas för dubbla risker – dels en ärftlig risk för funktionsnedsättning, dels risker kopplade till bristande föräldrastöd och omsorg. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin. Doktorsavhandling, Mild intellectual disability: Diagnostic and outcome aspects, Ida Lindblad, 2013

Bringing more to participation: Participation in school activities of persons with disability within the framework of the International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth (ICF-CY). Maxwell, Gregor (Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK. CHILD) (CHILD)

Utmanande beteenden, utmanande verksamheter. Björne Petra, Andresson Ingela, Björne Magnus, Olsson Mats och Pagmert Sylvester. FoU-dokument 2012:2, Malmö Stad. (2012)

Applying the ICF-CY to identify everyday life situations of children and youth with disabilities. Adolfsson, Margareta. School of Education and Communication, Jönköping 2011

Ett långt liv med särskilda förtecken: Livslopp och åldrande hos människor med funktionsnedsättningar. Eva Jeppsson Grassman, Lotta Holme, Annika Taghizadeh Larsson & Anna Whitaker.

Knowing me, knowing you: Mentalization abilities of children who use augmentative and alternative communication. Annette Sundqvist; Linköpings Universitet. [2010]

Girls with social and/or attention impairments. Svenny Kopp, Göteborgs universitet. [2010]

Asperger syndrome: Early signs and slef-perception in adolescents and young adults. Petra Dewrang, Göteborgs universitet. [2010]

Naturbaserade aktiviteter i daglig verksamhet och gymnasiesärskola. Enstudie om personer som lär långsammare och om trädgårds- och naturbruksarbetets möjligheter och begränsningar i ett socialt perspektiv. Mariella Niemi, Göteborgs universitet [2010]

Literacy and comprehension in school-aged children: Studies on autism and other developmental disabilities. Åsberg, Jakob. Göteborgs universitet 2009.

Att åldras med funktionshinder: Betydelser av socialt och kronologiskt åldrande för människor som under lång tid levt med fysiska funktionsnedsättningar. Taghizadeh Larsson, Annika. Linköpings universitet, 2009.

Different Voices - Different Stories: Communication, identity and meaning among people with acquired brain damage. Antelius, Eleonor. Linköpings universitet, 2009.

Health Complaints, Bullying and Predictors of Attention-deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) in 10-year-olds in a Swedish Community. Holmberg, Kirsten, Uppsala universitet, 2009.

Spänningen mellan normalitet och avvikelse: Om skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd. Joakim Isaksson, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet 2009.

Children with Down syndrome in mainstream schools: Conditions influencing participation. Anne-Stine Dolva. Karolinska institutet, 2009.

Habilitation in focus -A human service organization and its challenges. Bohlin Ulla. Doktorsavhandling, Socialhögskolan Lunds universitet, 2009.

Communicating Your Way to a Theory of Mind. The development of mentalizing skills in children with atypical language development. Falkman, Kerstin W. 2005. Doctoral Thesis, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Memory, attention and interaction in early development : exploring individual differences among typical children and children with autism. Författare: Strid, Karin. Göteborg University. Faculty of Social Science, Department of Psychology, 2008.

Playground accessibility and usability for children with disabilities: experiences of children, parents and professionals. Prellwitz, Maria. Arbetsvetenskap / Industriell Produktionsmiljö, Luleå Tekniska universitet, 2008.

Proximala processer hos barn med flera betydande funktionshinder. Jenny Wilder. Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. 2008. Avhandlingen bygger på fyra empiriska studier vars syfte var att undersöka samspel, barn- och familjekaraktäristika ur ett föräldraperspektiv samt att studera mönster av observerat barn/föräldrar samspel.

Funktionshinder, samtal och självbestämmande: En studie av brukarcentrerade möten. Karlsson, Kristina, Doktorsavhandling, Linköpings universitet 2007. Linköping Studies in Arts and Science, ISSN 0282-9800.

Definitions of Disability in Social Sciences: Methodological Perspectives. Grönvik, Lars, Uppsala: Uppsala University, Interfaculty Units, Acta Universitatis Upsaliensis, 2007. ISBN: 978-91-554-6857-6.

En litteraturstudie om musikterapi som behandlingsform: hur musikterapi kan stimulera och utveckla motoriken hos gravt funktionshindrade barn och ungdomar med retts syndrom och cp skada. Karlsson, Joakim. Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik. Uppsats C-nivå, 2007.

Upplevelse av delaktighet hos vuxna med lindrig utvecklingsstörning. Cedergren, Mariah. Mälardalen University, Department of Social Sciences. Undergraduate thesis C-level, 2007.

Mellan konst och terapi: Om teater för personer med utvecklingsstörning. Ineland, Jens. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Social Welfare. Doctoral thesis, 2007. ISBN: 978-91-7264-292-8.

Nycklar till Kommunikation: Kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal. Käcker, Pia. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Doctoral thesis, 2007. ISBN: 978-91-85715-88-6.

Mening, makt och utbildning - delaktighetens villkor för personer med utvecklingsstörning av Elisabet Frithiof. Växjö University Press, Acta Wexionensia, 2007.

Ett barn är oss fött. Att bli förälder när barnet har en funktionsnedsättning - ett beskrivande och tolkande perspektiv av Elisabeth Lundström. Institutionen för individ, omvärld och lärande, LHS. Stockholms universitet. 2007. ISBN: 978-91-7656-646-6.

Medicinens lyskraft och skuggor: om trosföreställningar och symbolisk makt i habiliteringen 1960 - 1980 av Carlhed, Carina. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen. 2007.

Aspergern, det är jag: En intervjustudie om att leva med Asperger syndrom - doktorsavhandling av Gunvor Larsson

Abbad. Institutionen för beteendevetenskap och lärande, LiU - Linköpings universitet, 2007.

Facing the Illusion Piece by Piece: Face Recognition for Persons with Learning Disability. Danielsson, Henrik (2006). Linköping University, Department of Behavioural Sciences. ISBN: 91-85497-09-6. Avhandlingens övergripande syfte var att undersöka ansiktsigenkänning för personer med och utan utvecklingsstörning.

Att vara förälder till barn med funktionsnedsättning: erfarenheter av stöd och av att vara professionell stödjare. Lindblad, Britt-Marie (2006). Umeå universitet. Avhandlingens övergripande syfte är att tolka och beskriva innebörder av stöd, utifrån att vara förälder till barn med funktionsnedsättning och att vara professionella stödjare. Datainsamling har skett i form av berättande intervjuer med 39 föräldrar (23 mödrar och 16 fäder) och 9 professionella (7 kvinnor, 2 män) från olika verksamheter. Samtliga intervjuer har analyserats med hjälp av fenomenologisk hermeneutisk metod.

Living Conditions of People with Intellectual Disabilities: A Study of Health, Housing, Work, Leisure and Social Relations in a Swedish County Population. Umb-Carlsson, Õie (2006). Institutionen för neurovetenskap, Psykiatri, Ulleråker, Akademiska sjukhuset.

Muscle strength and motor function in neuromuscular disorders. Kroksmark, Anna-Karin (2006). Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Göteborg, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för pediatrik. ISBN: 91-628-6776-8.

Sockerförsöket. Kariesexperimenten 1943-1960 på Vipeholms sjukhus för sinnesslöa. Elin Bommenel. 2006, Filosofiska fakulteten, Linköpings Universitet.

Våld - utmaning och utmattning: vårdares utsatthet och upplevelser i samband med våld i gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning. Lundström, Mats. 2006, Umeå: Medicinsk fakultet, Omvårdnad. ISBN: 91-7264-087-1. Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka förekomst av våld mot vårdare som arbetar i gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning samt arbetsklimatets och personlighetens betydelse för upplevelser av påfrestning och utsatthet för våld bland vårdare.

Inklusion en illusion?: Om delaktighet i samhället för vuxna personer med utvecklingsstörning. Blomberg, Barbro. 2006, Umeå, Samhällsvetenskaplig fakultet, Socialt arbete. ISBN: 91-7264-085-5. Avhandlingens övergripande syfte är att beskriva, analysera och försöka förstå villkor och former för medborgarskap och delaktighet i vardagen för vuxna personer med lindrig utvecklingsstörning. Mer preciserat handlar det om att identifiera och analysera inkluderande och exkluderande faktorer för delaktighet som de uttrycks i personernas interaktion med aktörer i olika situationer på vardagslivets skilda arenor. De arenor jag studerar är boende, arbete/daglig verksamhet och fritid.

Att vara förälder till barn med funktionsnedsättning: erfarenheter av stöd och av att vara professionell stödjare. Britt-Marie Lindblad. 2006, Umeå Universitet, Institutionen för omvårdnad.
Det stöd som föräldrar till barn med funktionsnedsättning får av professionella, närstående och vänner är av avgörande betydelse för hur de upplever sin livssituation.

Unga människor med rörelsehinder - förankring, marginalisering och social exkludering. Dag, Munir, 2006, Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.

Vuxna med förvärvad traumatisk hjärnskada - omställningsprocesser och konsekvenser i vardagslivet: En studie av femton personers upplevelser och erfarenheter av att leva med förvärvad traumatisk hjärnskada. Strandberg, Thomas. 2006. Örebro universitet, Hälsovetenskapliga institutionen. ISBN: 91-7668-498-9.

Communicating your way to a theory of mind. The development of mentalizing skills in children with atypical language development. Göteborgs Universitet 2005. Kerstin Watson Falkman.

Några fängelsepsykologers erfarenheter av och syn på fängelsepåföljd för personer med utvecklingsstörning. Rahm, Elisa ; Turstedt, Anna (2005). Stockholm University, Department of Social Work.

Barns upplevelse och förståelse av sin habilitering: En intervjustudie med sex barn med funktionshinder. Hanneberg, Linda (2005). Stockholm University, Department of Psychology.

Jag är en tonåring!: en intervjuundersökning om möjligheter för ungdomar med funktionshinder att få en vuxenrelation till sina föräldrar. Berglund, Carola ; Lucic, Jessica (2005). Stockholm University, Department of Psychology.

Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn. Avhandlingsförfattare: Karin Lundén. 2004.

Parents of Children with Intellectual Disabilities Avhandlingsförfattare: Malin B Olsson. 2004.

Ungdomar med lindrig utvecklingsstörning och deras syn på sin identitet och framtid. Hammarström, Annica (2004). Stockholm University, Department of Social Work.

Psychiatric problems in Prader-Willi syndrome. Symptom development and clinical management. Wigren, M. (2004).  ISBN 91-628-5921-8. Department of Psychology, Göteborg University: Göteborg, Sweden.

Ensam på krokig väg: 10 undersökningar om vuxna och äldre med MBD/DAMPADHD, Aspergers styndrom och Tourettes syndrom. Lennart Lindqvist. ISBN 9163149036. Kalmar: Barn-och ungdomsförvaltningen, 2004. Beställs genom Kalmar Kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen. Tel 0480-450000 e-mail: barnungdom@kalmar.se.

Vårdens ordningar. Tvångsvård av normöverträdare med bristande begåvning. Agneta Kanold, Stockholms universitet, 2004.

Att vara i särklass - om delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolan. Ungdomarnas egna upplevelser och aktiviteter studerade. Vad innebär delaktighet för ungdomar som går i särskola? Det har Martin Molin från Högskolan i Trollhättan/Uddevalla undersökt i sin doktorsavhandling i handikappvetenskap. 2004.

Diskrimineringsskydd för personer med funktionshinder inom utbildningsområdet: en offentligrättslig studie. Richard Sahlin, Stockholms Universitet 2004. Undersökningen visar att diskrimineringsskyddet för personer med funktionshinder inom utbildningsområdet långtifrån är fullgott utan tvärtom behäftat med brister. Det finns en mängd legala åtgärder som kan förbättra det befintliga diskrimineringsskyddet. Avhandlingen ger förslag till sådana förbättringar såväl på det konstitutionella som det legala planet.

Dyslexia: Relevance of Concepts, Validity of Measurements, and Cognitive Functions. Jan Alm. Institutionen för psykologi Uppsala universitet 2004.

Kategorisering av barns "problem" i skolans värld: En undersökning av skolhälsovårdsrapporter läsåren 1944/45-1988/89. Hellblom-Thibblin, Christina. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, ISBN: 91-554-6002-X.

Omgivningens stora betydelse för personer med funktionshinder. Larsson Lund, Maria. Samhällsmedicin och rehabilitering Umeå Universitet 2004.

Teater och utvecklingsstörning: En studie av Ållateatern. Sauer, Lennart, Institutionen för socialt arbete, Umeå Universitet, 2004.

"Får jag lov?" ­ Om sexualitet och kärlek i den nya generationen unga med utvecklingsstörning. Avhandlingsförfattare: Lotta Löfgren-Mårtenson. 2003.

Intellectual Disability and Mental Health Problems - Evaluation of Two Clinical Assessment Instruments, Occurrence of Mental Health Problems and Psychiatric Care Utilisation.  Carina Gustafsson. ACTAUNIVERSITALIS UPSALIENSIS. Uppsala 2003.

Uppbrott och förändring ­ När ungdomar med utvecklingsstörning flyttar hemifrån. Avhandlingsförfattare: Elisabeth Olin. 2003.

Empowerment A Question about Democracy and Ethics in Everyday Life. ICT and Empowering Relationship as Support for Persons with Intellectual Disabilities. Karin Renblad. 2003.

A different parenthood? Avhandlingsförfattare: Mikaela Starke. 2003.

Treatment Evaluation and Screening of Autism. Bengt Persson, Lunds Universitet 2003.

Att bli förälder till ett barn med Downs syndrom. Bim Riddersporre. Lunds universitet, 2003.

From Medication to Education. Persons with Autism in Adult Psychiatry. Eve Mandre, CERTEC - Centre for Rehabilitation Engineering Research Certec, Rehabilitation Engineering Research, 2002.

Vardagslivets arenor, om människor med utvecklingsstörning, deras vardag och sociala liv. Ringsby Jansson, B). Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete, 2002.

Why does the bus stop when I am not getting off? How children with autism, Asperger syndrome and Dysfunction in attention, motor control and perception (DAMP) conceptualise the surrounding world. Avhandlingsförfattare: SvenOlof Dahlgren. 2002.

Organiserande av stöd och service till barn med funktionshinder. Om projektnät, språkliga förpackningar och institutionella paradoxer. Magnus Larsson Lunds Universitet 2001.

_________________________________________________________________________________________________

Håller Anna på att bli dement? FÖRFATTARE: Anne Thinesen-Grönmark. FoU rapport 2006-01 SLL, Handikapp och Habilitering. Denna rapport handlar om beteendeförändringar hos vuxna personer med Downs syndrom. Studien belyser vilka faktorer som kan ha orsakat förändringarna, hur omgivningen tolkar dessa och hur man kan bedöma demensutveckling.

Eldorado har deltagit i ett projekt om personer med omfattande funktionshinder under de senaste tre åren. Projektet har fått namnet "Ett helt vanligt ovanligt liv". Projektledare har Ingela Andersson från Härryda varit. Syftet med projektet har varit att sätta fokus på personer med utvecklingsstörning på en tidig utvecklingsnivå och med flerfunktionshinder genom att bl a lyfta fram, beskriva och sprida exempel på vad goda levnadsvillkor kan innebära för dessa människor. Hela projektet finns nu dokumenterat i en rapport och två filmer och kan köpas hos Eldorado.

Personlig assistans - på brukarens, assistentens eller bådas villkor? Monica Larsson, Skriftserie 2005:1, Pris 80:- exkl moms och porto. Personlig assistans - en av de stödformer som infördes i samband med handikappreformen 1994 - fick redan från början mycket uppmärksamhet, inte minst i den socialpolitiska debatten. Reformen innebar också tillkomsten av en helt ny yrkesgrupp - de personliga assistenterna. I denna FoU-rapport strävar Monica Larsson efter att synliggöra de personliga assistenternas arbete och fördjupa kunskapen om detta. Med utgångspunkt från assistenternas vardag och de olika villkor som utmärker arbetet, belyses den vardagliga praktiken, dess innehåll, glädjeämnen, vedermödor och relationer. Texterna baserar sig på vad som diskuterats och skriftligen producerats under en FoU-cirkel för personliga assistenter.
Skriften beställs via FOU Skåne, Kommunförbundet Skåne, Box 53, 22100 Lund. Alt. via e-post till siv.larsson@skane.komforb.se

Intellectual Disability in Europe, Working papers. European Intellectual Disability Research Network. Aristotle University of Thessaloniki Greece, Rijksuniversiteit Groningen Netherlands, Universidad de Cádiz Spain, Universität Siegen Germany, Universiteit Gent Belgium, University of Kent at Canterbury Great Britain, Uppsala Universitet Sweden.

Katalogen - Handikapp & Habiliterings publikationer. Stockholms Läns Landsting.

HOH:s rapportserie. Landstinget i Uppsala län.

Om integration och marginalisering av anställda med funktionshinder. Handikappning & normalisering. Rapport 2003:2. Sanna Tielman.

Det viktiga är hur man är mot sitt barn. Intervjuer med föräldrar som har en utvecklingsstörning. Anhörig 300-projektet, ISBN 91-7201-635-3 Stockholm, 2002. Malena Sjöberg.

 

Copyright © 2009 POMS /mbj  | E-post: poms@poms.nu – webmaster@poms.nu – pomsbladet@poms.nu