Hem  |  Medlemsinloggning   |  In English   

Om POMS

Medlemskap

POMS-bladet

Nätverk

Litteratur

Länkar

 

 

 

 

 

Uppdaterad
2021-02-19

Nätverket kring föräldrar med intellektuella begränsningar

Många har efterfrågat ett nätverk kring föräldrar med intellektuella begränsningar. Ett nätverk av professionella där det finns möjlighet till erfarenhetsutbyte, kunskapsöverföring, att diskutera och växla idéer.

Är du intresserad av detta och vill veta mer tag kontakt med Lydia Springer, e-post: lydia.springer@lul.se.

_________________________________________________________________________________________________

SUF – Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon förälder har utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter.

På Vuxenhabiliteringen i Uppsala arbetar vi, Lydia Springer (psykolog) och Lena Olson (socionom) med ett projekt som kallas för ”SUF” – ”Samverkan kring Föräldrar med Utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter”. På lokal nivå har vi arbetat fram en samverkansmodell där vi tillsammans med många andra aktörer (BVC, MVC, socialtjänsten, förskola/skola, universitet, FUB) jobbar för samordning av insatser samt ökade kunskaper om gruppen genom att erbjuda utbildningar och handledning till personal i kommunala och landstingsverksamheter. Bland annat håller vi på att ordna med andra delprojekt såsom förälderutbildning, familjestödsbas, anhörigstöd och självhjälpsgrupper.

På en mer övergripande nivå har vi ett samverkansprojekt där Habiliteringen tillsammans med C-Framåt (Regionalt Samarbetsorgan för Forskning och Utveckling), Riks-FUB, Uppsala kommun och Uppsala Universitet arbetar för bl a metodutveckling, implementering av bedömningsinstrument, forskning och dess integrering i de kliniska verksamheterna, samt spridning av information genom att bygga upp ett kunskapscenter kring samverkan och stöd för dessa familjer.

Webbsidor för SUF med omfattande och utförlig dokumentation.

Utvärdering av FIB-projektet: Checklistor, tålamod och gemenskap: Om barnens, föräldrarnas och personalens erfarenheter av gruppverksamhet och stöd i hemmet.

_________________________________________________________________________________________________

Barn som har föräldrar med utvecklingsstörning. Rapport från socialstyrelsen, april 2007

Kunskapssammanställningen om föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn finns publicerad på socialstyrelsens hemsida. Föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn - vad finns det för kunskap?

Olika stödinsatser till föräldrar med utvecklingsstörning – och några exempel på tillämpning av Marte Meo. Författare: Susanne Fejne, Marianne Lundquist Öhrn och Björn Harrysson. Habilitering & Hjälpmedel, FoU-enheten, Region Skåne. Bulletin nr 01/2006.

_________________________________________________________________________________________________

Barn till föräldrar med utvecklingsstörning. Barbro Hindberg, Gothia 2004. Barbro vill synliggöra barn till  utvecklingsstörda föräldrar, för att öka kunskapen om deras situation och förbättra deras levnadsvillkor. Boken har ett brett innehåll med bl.a. fallbeskrivningar,  berättelser av personer som har egna erfarenheter och intervjuer med professionella, men även en översikt av lagstiftningen på området och forskningsläge och insatser m.m.

Kärlek och stålull – Att växa upp med en utvecklingsstörd mamma. Lisbeth Pipping, Gothia 2004.
 

Australian Family and Disability Studies Research Centre

 

 

 

 

Copyright © 2009 POMS /mbj  | E-post: poms@poms.nu – webmaster@poms.nu – pomsbladet@poms.nu