Hem  |  Medlemsinloggning   |  In English   

Arrangemang

Om POMS

Medlemskap

POMS-bladet

Nätverk

Litteratur

Länkar

 

 

 

 

 

Uppdaterad
2019-10-07POMS Årsmöte 2019

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE 2019

I POMS – NATIONELL FÖRENING FÖR HABILITERINGSPSYKOLOGER INOM SVERIGES PSYKOLOGFÖRBUND

Föreningens medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte torsdagen den 15 november 2019 kl. 16:15 på Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm.

Vi vet att det finns mängder med engagerade habiliteringspsykologer med kloka tankar om hur psykologens roll i stödet för personer med funktionsnedsättningar kan utvecklas ute i landet. Det är uppenbart för alla som varit på en Poms-konferens och lyssnat på samtalen i pauserna eller varit på professionsträffar på någon av landets habiliteringar. Det är dock allt för sällan de här idéerna når Poms styrelse på ett sätt som gör att de kan omsätts i vidare arbete. Om bara en del av alla samtal om professionsetiska dilemman, habiliteringspsykologsrollens gränser, utmaningar och möjligheter, metodutveckling, vidare- och fortbildningsfrågor och annat skulle tas upp på årsmötet så skulle den nya styrelsen få en gedigen grund för sitt arbete det kommande året. Det skulle gagna Poms på kort sikt men alla habiliteringspsykologer på lång sikt. Så kom på årsmötet, delta i diskussionerna och bidra till utvecklingen av habiliteringspsykologrollen!

Föredragningslista

1.   Årsmötet öppnas av ordförande för Poms – Nationell förening inom Sveriges Psykologförbund

2.   Val av ordförande för årsmötet

3.   Val av sekreterare för årsmötet

4.   Val av två justeringsmän för dagens protokoll, tillika rösträknare

5.   Årsmötets behöriga utlysande

6.   Godkännande av föredragningslista

7.   Verksamhetsberättelse för perioden juli 2018 – juni 2019

8.   Ekonomisk redovisning för perioden juli 2018 – juni 2019

9.   Revisorernas berättelse

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Val av ordförande för perioden 2019–2020

12. Val av övriga ledamöter för perioden 2019–2020

13. Val av en revisor för perioden 2019–2020

14. Val av en revisorssuppleant för perioden 2019–2020

15. Val av valberedning

16. Fastställande av årsavgiften för 2019–2020

17. Motioner

18. Propositioner

19. Poms fortsatta konferensverksamhet

20. Övriga ärenden

21. Årsmötet avslutas

 

Välkomna!

För styrelsen,

Magnus Ivarsson,
ordförande i Poms

 

 

Copyright © 2009 POMS /mbj  | E-post: poms@poms.nu – webmaster@poms.nu – pomsbladet@poms.nu